Regulamin serwisu

Serwis internetowy “Zapisz.se” (zwany dalej „Serwisem”) działający pod domeną zapisz.se udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

§1 Definicje

 • Administrator - właściciel serwisu zapisz.se. Firma MatMedia Mateusz Maniecki z siedzibą w Krakowie 31-124, ul. Dolnych Młynów 3 lok. 1, NIP 6783137390, REGON 363348733, adres e-mail: czesc@zapisz.se
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod domeną https://zapisz.se.
 • Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z usług Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnej za uprzednia zgodą opiekuna prawnego.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 • Transfer – umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, tj. pobieranie danych z obsługiwanych przez Serwis Hostingów.
 • Hosting – zewnętrzna usługa nieobsługiwana przez Administratora Serwisu. Serwis Administratora umożliwia pobranie danych z Hostingów wykazanych w ofercie.
 • Konto użytkownika – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Administratora, zawierający informacje o Użytkowniku.
 • Konto premium - rozszerzenie Konta Użytkownika poprzez zakup Transferu w Serwisie.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta użytkownika.
 • Happy Hours - określony przedział czasowy w Serwisie umożliwiający pobranie plików za mniejszą ilość Transferu. Przedział czasowy oraz ilość pobieranego transferu określona jest w niniejszym Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

 • Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 • Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej.
 • Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§3 Rejestracja w Serwisie

 • Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu.
 • Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 • Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 • Po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracji i potwierdzenia prawdziwości wprowadzonych danych, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość zawierająca instrukcję aktywacji Konta użytkownika.
 • Po dokonaniu aktywacji Konta użytkownika zgodnie z wiadomością, o której mowa w ust. 4, Użytkownik może korzystać z Usług płatnych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 • Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika w tym osobom trzecim.
 • Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 • W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.
 • Użytkownik ma możliwość bezpłatnego przetestowania Serwisu - w tym celu po aktywacji Konta Użytkownika otrzymuje on za darmo 500MB transferu na start
 • Aktywacja konta Użytkownika odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na maila podanego podczas rejestracji Konta Użytkownika - wówczas przydzielane jest darmowe 500MB transferu

§4 Korzystanie z Usługi

 • Użytkownik, który dokonał poprawnej rejestracji a tym samym uzyskał dostęp do Konta użytkownika może korzystać z usługi oferowanej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik w celu skorzystania z usługi loguje się na swoje Konto użytkownika z wykorzystaniem danych do logowania (nazwa użytkownika i hasło) podanych podczas Rejestracji w Serwisie.
 • Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu Użytkownik musi wykupić Transfer dokonując wyboru określonego pakietu zgodnie z ofertą dostępna w Serwisie, lub może skorzystać z kodu doładowującego.
 • Po poprawnym zalogowaniu na Konto użytkownika, Użytkownik może pobrać plik za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej w Serwisie. W celu pobrania pliku potrzebna jest wystarczająca ilość Transferu na Koncie Użytkownika. Pobierany plik musi również znajdować się na Hostingu obsługiwanym przez Serwis.
 • W celu pobrania plików przez Użytkownika należy wkleić linki w pole „Dodaj Pliki” i kliknąć przycisk „Dodaj”. Serwis sprawdzi poprawność linku i doda go do listy plików Użytkownika. Użytkownik będzie mógł pobrać plik na swój komputer od razu po dodaniu pliku do listy w zakładce "Twoje pliki".
 • Serwis dla każdego dodanego do pobrania pliku przez Użytkownika generuje unikalny link umożliwiający pobranie pliku, który ważny jest 24h od momentu jego dodania przez Użytkownika.
 • Po poprawnym wygenerowaniu linku Serwis automatycznie odejmuje Transfer z Konta Użytkownika zgodnie z wagą pobieranego pliku przez Użytkownika.
 • Rozliczenie transferu za pobrane pliki w Serwisie następuje zgodnie z tabelą wskazaną na stronie Rozliczenie transferu.
 • Użytkownikowi zabrania się udostępniania linku wygenerowanego przez Serwis osobom trzecim.

§5 Happy Hours

 • Administrator Serwisu umożliwia Użytkownikowi pobieranie plików w godzinach 02:00 - 08:00 przez 7 dni w tygodniu gdzie pobierane jest tylko 50% transferu z Konta Użytkownika względem wagi pobieranego pliku.
 • Pobieranie plików w ramach Happy Hours odbywa się zgodnie z §4 ust. 5.

§6 Program partnerski

 • Każdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może skorzystać z programu partnerskiego dostępnego w Serwisie.
 • Program partnerski polega na promowaniu Serwisu poprzez specjalny unikalny link afilacyjny dostępny na Koncie Użytkownika.
 • W momencie dokonania Rejestracji poprzez unikalny link afilacyjny przez poleconego Użytkownik otrzymuje 100MB Transferu.
 • W momencie dokonania zakupu Transferu poprzez poleconego, polecający (Użytkownik) otrzymuje 10% bonusu zakupionego Transferu z każdym kolejnym zakupem Transferu przez poleconego.
 • Użytkownikowi zabrania się zakładania fałszywych kont celem uzyskania bonusów dostępnych w Programie Partnerskim.
 • Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Użytkownika w Programie Partnerskim oraz w razie stwierdzenia nieprawidłowości do zablokowania Konta Użytkownika bez zwrotu środków za zakupiony Transfer.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków działania Programu Partnerskiego w każdej chwili. Zobowiązuje się on jednak wraz z każdą zmianą powiadomić o tym Użytkownika.

§7 Odpowiedzialność

 • Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 • Serwis nie przechowuje, ani nie udostępnia żadnych plików na swoich serwerach. Serwis umożliwia tylko i wyłącznie pobranie danych znajdujących się na serwerach Hostingów Użytkownikowi.
 • Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze plików (danych) umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do dalszego pobierania tych plików poprzez Serwis (danych) informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do plików (danych).
 • W przypadku gdy dostęp do plików (danych) został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w §7 ust. 3 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do plików.
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę pobieranych za pośrednictwem Serwisu plików. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone pliki, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie zewnętrznych Hostingów i dostępności plików znajdujących się na nich.

§8 Płatności

 • Administrator umożliwia dokonywanie płatności za Usługi w formie przedpłaty za pomocą systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin)
 • Za moment dokonania płatności uznaje się jej pozytywną autoryzację przez dostawcę systemu płatności elektronicznych.
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

§9 Odstąpienie od umowy

 • Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Administratora w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Administratora.
 • W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Administratorowi za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Administratora na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 • W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§10 Postępowanie reklamacyjne

 • W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres czesc@zapisz.se.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 • Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 • Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 • Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem zewnętrznych Hostingów nie będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu.
 • §11 Własność intelektualna

  • Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

  §12 Postanowienia końcowe

  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Serwisu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
  • Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu. W przypadku posiadania przez Użytkownika dostępu do usługi płatnej, okres jej obowiązywania zostaje przedłużony o czas proporcjonalny do okresu, w którym ze względu na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie mógł korzystać z opłaconych usług.
  • W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  • Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
  • Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem: 22 sierpnia 2020r.